Ertek Group

Müşteri ihtiyacı tamamen anlaşılıp en güvenilir, yenilikçi ve bütçeye uygun çözüm önerileri çözüm ekibinde çözüm dokümanı olarak ortaya koyuyoruz.

Contact Us

Lokasyon
83 Okullar Yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs
Telefon
+90 392 444 85 85

Contact Us

LocatIon
83 Okullar Street, Kucuk Kaymakli, Nicosia, North Cyprus
Phone
+90 392 444 85 85

Şirket Politikalarımız

Şirket Politikalarımız

A- Çevre, İş Güvenliği, Sağlığı ve Sosyal Sorumluluk Politikamız

ERTEK Üst Yönetimi, bölge genelinde hizmet veren mühendislik ve inşaat firmaları arasında en iyi, güvenli ve yenilikçi firmalardan biri olmak vizyonu ışığında, güvenli, iş kazasız ve çevre etkileri minimize edilmiş inşaat projeleri tasarlamak, inşa etmek ve tamamlamak misyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde, gerek merkez operasyonları gerekse de üstlendiği projelerde; iş sağlığı, güvenliği ve çevre hedeflerinin başarılmasını sağlamak, organizasyondaki tüm seviyelerde iş sağlığı ve güvenliği liderliğinin etkin bir biçimde uygulamasını başarmak, sunduğu ürün ve hizmetlerde iş sağlığı, güvenliği ve çevrenin korumasını sürdürülebilir kılmak, faaliyetlerini risk temelli bakış açısı ile gerçekleştirmek, gerçekleşen iş kazalarının ve iş ile ilgili hastalıkların engellenmesini sağlamak, güvenli çalışma ortamları oluşturmak, tüm kazaların kök sebeplerinin araştırıldığından ve uygun aksiyonların alındığından emin olmak, faaliyetler sonucu oluşan çevresel etkilerin ilgili gereksinimlere uygun şekilde minimize etmek, süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak, süreçlerin beklenen sonuçları ortaya çıkarmasını güvence altına almak, ilgili ulusal ve uluslararası iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetim standartlarını karşılamak, çalışanların yetkinliğini temin edebilmek için eğitim ve gelişim amaçlı altyapı oluşturmak, müşterilerinin-çalışanlarının ve paydaşlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak amaçlarıyla etkin bir iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetim sistemi oluşturacağını, uygulamaya geçireceğini ve sürekli geliştireceğini taahhüt etmektedir.

Bu amaçla oluşturulan Çevre, İş Güvenliği, Sağlığı ve Sosyal Sorumluluk Politikası aşağıdaki temel gereksinimleri sağlayacaktır:​

 • Sıfır kaza hedefine olan inanç, çevre kirliliği, meslek hastalığı ve sosyal ihtilafların önlenmesine yönelik kararlılık
 • Çevre, iş güvenliği, sağlığı ve sosyal sorumluluğun birer değer olarak ele alınması
 • Üst yönetimden her kademede çalışana kadar ÇGSS taahhüdünün duyurulması
 • Sürekli iyileşmenin desteklenmesi
 • Çalışan katılımının sağlanması
 • Görev ve sorumlulukların belirlenmesi ve paylaşılması
 • Gerekli kaynakların temin edilmesi
 • Ayrımcılık yapılmayan, saygın çalışma ortamının sağlandığından emin olunması
 • Güvenli çalışma ortamının sağlandığından emin olunması
 • Çevre, iş güvenliği, sağlığı ve sosyal sorumluk konularında hesap verilebilir olunması
 • İç ve dış hususların belirlenmesi
 • Risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi
 • Geçerli tüm yasalara, mevzuatlara ve gerekliliklere uyum
 • Çevreyi ve etkilenen toplulukların korunması
 • Sürdürülebilirliğin sağlanması
 • Hedeflere ve kilit performans göstergelerine ulaşmak için uygun planlamanın yapılması
 • Risk tabanlı düşünce yapısının sağlanması
 • Önleyici tutum izlenmesi
 • Tüm tehlikelerin, risklerin, çevresel ve sosyal etkilerin belirlenmesi, bertaraf edilmesi ve azaltılması
 • Muhtemel acil durumların ve krizlerin belirlenmesi
 • Acil durum riskinin azaltılması
 • İş aktivitelerinin ÇGSS yönetim sistemi ile uyumlu olarak yapılması
 • Doğal kaynakların verimli kullanılması
 • Acil durumların yönetilmesi ve acil durum müdahalelerinin tatbikatlarla test edilmesi
 • Güvenli alet ve ekipman tedarik edilmesi
 • Doğru dokümantasyonun ve etkili raporlamanın sağlandığından emin olunması
 • Alt yüklenicilerin ÇGSS yönetim sistemine dahil edilmesi
 • Çalışanların ÇGSS politikası konusunda bilgilendirilmesi
 • ÇGSS eğitimlerinin sağlanması
 • ÇGSS yönetim sistemlerini ilgilendiren konularda çalışanlara danışılması
 • Çalışanların ÇGSS farkındalığının artırılması
 • Davranışa dayalı iş sağlığı ve güvenliği programlarının uygulanması
 • Uygulanabilir gereksinimler, risk & fırsatlar ve çalışanların katılımı doğrultusunda ÇGSS hedeflerinin belirlenmesi
 • ÇGSS amaçları ve hedefleri konusunda alt yüklenicilerin bilgilendirilmesi
 • ÇGSS hedeflerinin uygun şekilde iletişimi ve güncellenmesi
 • ÇGSS hedeflerinin ve kilit performans göstergelerinin izlenmesi
 • ÇGSS yönetim sistemine uyumun değerlendirilmesi
 • Yönetim gözden geçirme değerlendirmelerinin düzenli olarak yapılması
 • Kazanılan derslerin ve iyi uygulamaların paylaşılması
 • Alt yüklenicilerin ÇGSS performanslarının takıp edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Yönetim gözden geçirme çıktıları ile birlikte ÇGSS yönetim sisteminin iyileştirilmesi
 • Projeden etkilenen topluluklarla ve komşularla iyi ilişkilerin oluşturulması
 • Adil ve şeffaf işe alım süreçlerinin sağlanması
 • Eşit fırsatların ve çalışan refahının sağlandığından emin olunması, projeden etkilenen toplulukların ÇGSS farkındalıklarının artırılması

B- Kalite Politikası

ERTEK Üst Yönetimi, bölge genelinde hizmet veren mühendislik ve inşaat firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olmak vizyonu ışığında, güvenli, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli inşaat projeleri tasarlamak, inşa etmek ve tamamlamak misyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde, gerek merkez operasyonları gerekse de üstlendiği projelerde; şirket stratejik hedeflerinin başarılmasını sağlamak, sunduğu ürün ve hizmetlerde kaliteyi sürdürülebilir kılmak, iş verimliliğini sağlamak, işi iyi ve doğru yapmak, işleri zamanında-bütçesinde-performansında tamamlamak, süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak, süreçlerin beklenen sonuçları ortaya çıkarmasını güvence altına almak, uluslararası kalite standartlarını karşılamak, çalışan eğitim ve gelişimi için altyapı oluşturmak, müşterilerinin-çalışanlarının ve paydaşlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak amaçlarıyla etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturacağını, uygulamaya geçireceğini ve sürekli geliştireceğini taahhüt etmektedir.

Bu amaçla oluşturulan Kalite Politikası aşağıdaki temel gereksinimleri sağlayacaktır:​

 • Gereksinimler ve göstergeler konusunda müşteri ile uyumlu olmak
 • Kalite performansı hakkında müşteri ile düzenli iletişim kurmak
 • Müşterinin endişe ve fikirlerine hızlıca yanıt vermek
 • Müşteri memnuniyetini arttırmaya odaklanmak
 • Uygulanabilir gereksinimleri karşılamak
 • Kalite sorunlarını tespit eden personeli desteklemek
 • Açık ortamı sürdürmek
 • Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan kaynakları temin etmek
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak için sorumluluk almak
 • Süreç yaklaşımının kullanılmasını ve risk bazlı düşünmeyi teşvik etmek
 • Maliyet veya iş programı endişesiyle kaliteden ödün vermemek
 • Yapılan işin kalitesiyle gurur duymak ve sorumluluk almak
 • Kalite ile ilgili endişelerini raporlama ve geri bildirim verme konularında çalışanları teşvik etmek
 • Etkili prosedürler, süreçler ve eğitimler uygulamak
 • Kültür ile bir bütün haline gelmiş süreçlere bağlılık göstermek
 • Prosedürleri zamanında geliştirmek
 • Süreçleri geliştirmek için geri bildirim verilmesini desteklemek
 • Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek
 • Sorgulayıcı davranış sergilemek
 • Sorunları şeffaf bir yaklaşım ile ele almak
 • Kalite ile ilgili kuşku olması halinde işi durdurmayı teşvik etmek
 • Kalite sorunlarını tespit etme ve çözme konusunda çalışanları teşvik etmek
 • Problemleri kararlı bir şekilde araştırmak ve raporlamak
 • Sorunları zamanında çözmek
 • Kalite göstergelerini kontrol etmek
 • Kazanılan deneyimleri ve en iyi uygulamaları kurumsallaştırılmak üzere paylaşmak
 • Kurumsal bilgiyi korumak ve sürdürmek
 • Kurum kültürünü sürdürmek
 • ERTEK varlıklarına değer vermek ve onları korumak
 • Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek risk ve fırsatları belirlemek
 • Yetkinlik ve kariyer gelişimini teşvik etmek