Ertek Group

Çgss Politikası

ÇEVRE, İŞ GÜVENLİĞİ, SAĞLIĞI VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

ERTEK  Üst Yönetimi, bölge genelinde hizmet veren mühendislik ve inşaat firmaları arasında en iyi, güvenli ve yenilikçi firmalardan biri olmak vizyonu ışığında, güvenli, iş kazasız ve çevre etkileri minimize edilmiş inşaat projeleri tasarlamak, inşa etmek ve tamamlamak misyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde, gerek merkez operasyonları gerekse de üstlendiği projelerde; iş sağlığı, güvenliği ve çevre hedeflerinin başarılmasını sağlamak, organizasyondaki tüm seviyelerde iş sağlığı ve güvenliği liderliğinin etkin bir biçimde uygulamasını başarmak, sunduğu ürün ve hizmetlerde iş sağlığı, güvenliği ve çevrenin korumasını sürdürülebilir kılmak, faaliyetlerini risk temelli bakış açısı ile gerçekleştirmek, gerçekleşen iş kazalarının ve iş ile ilgili hastalıkların engellenmesini sağlamak, güvenli çalışma ortamları oluşturmak, tüm kazaların kök sebeplerinin araştırıldığından ve uygun aksiyonların alındığından emin olmak, faaliyetler sonucu oluşan çevresel etkilerin ilgili gereksinimlere uygun şekilde minimize etmek, süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak, süreçlerin beklenen sonuçları ortaya çıkarmasını güvence altına almak, ilgili ulusal ve uluslararası iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetim standartlarını karşılamak, çalışanların yetkinliğini temin edebilmek için eğitim ve gelişim amaçlı altyapı oluşturmak, müşterilerinin-çalışanlarının ve paydaşlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak amaçlarıyla etkin bir iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetim sistemi oluşturacağını, uygulamaya geçireceğini ve sürekli geliştireceğini taahhüt etmektedir.

Bu amaçla oluşturulan iş sağlığı & güvenliği politikası aşağıdaki temel gereksinimleri sağlayacaktır:

  1. Liderlik Ve Taahhüt

Sıfır kaza hedefine olan inanç, çevre kirliliği, meslek hastalığı ve sosyal ihtilafların önlenmesine yönelik kararlılık

Çevre, iş güvenliği, sağlığı ve sosyal sorumluluğun birer değer olarak ele alınması

Üst yönetimden her kademede çalışana kadar ÇGSS taahhüdünün duyurulması

Sürekli iyileşmenin desteklenmesi

Çalışan katılımının sağlanması

Görev ve sorumlulukların belirlenmesi ve paylaşılması

Gerekli kaynakların temin edilmesi

Ayrımcılık yapılmayan, saygın çalışma ortamının sağlandığından emin olunması

Güvenli çalışma ortamının sağlandığından emin olunması

Çevre, iş güvenliği, sağlığı ve sosyal sorumluk konularında hesap verilebilir olunması

  1. Planlama

İç ve dış hususların belirlenmesi

Risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi

Geçerli tüm yasalara, mevzuatlara ve gerekliliklere uyum

Çevreyi ve etkilenen toplulukların korunması

Sürdürülebilirliğin sağlanması

Hedeflere ve kilit performans göstergelerine ulaşmak için uygun planlamanın yapılması

  1. Risk Yönetimi

Risk tabanlı düşünce yapısının sağlanması

Önleyici tutum izlenmesi

Tüm tehlikelerin, risklerin, çevresel ve sosyal etkilerin belirlenmesi, bertaraf edilmesi ve azaltılması

Muhtemel acil durumların ve krizlerin belirlenmesi

Acil durum riskinin azaltılması

  1. Uygulama

İş aktivitelerinin ÇGSS yönetim sistemi ile uyumlu olarak yapılması

Doğal kaynakların verimli kullanılması

Acil durumların yönetilmesi ve acil durum müdahalelerinin tatbikatlarla test edilmesi

Güvenli alet ve ekipman tedarik edilmesi

Doğru dokümantasyonun ve etkili raporlamanın sağlandığından emin olunması

Alt yüklenicilerin ÇGSS yönetim sistemine dahil edilmesi

  1. Yetkinlik

Çalışanların ÇGSS politikası konusunda bilgilendirilmesi

ÇGSS eğitimlerinin sağlanması

ÇGSS yönetim sistemlerini ilgilendiren konularda çalışanlara danışılması

Çalışanların ÇGSS farkındalığının artırılması

Davranışa dayalı iş sağlığı ve güvenliği programlarının uygulanması

  1. Hedefler ve Kilit Performans Göstergeleri

Uygulanabilir gereksinimler, risk & fırsatlar ve çalışanların katılımı doğrultusunda ÇGSS hedeflerinin belirlenmesi

ÇGSS amaçları ve hedefleri konusunda alt yüklenicilerin bilgilendirilmesi

ÇGSS hedeflerinin uygun şekilde iletişimi ve güncellenmesi

  1. İzleme ve Gözden Geçirme

ÇGSS hedeflerinin ve kilit performans göstergelerinin izlenmesi

ÇGSS yönetim sistemine uyumun değerlendirilmesi

Yönetim gözden geçirme değerlendirmelerinin düzenli olarak yapılması

Kazanılan derslerin ve iyi uygulamaların paylaşılması

Alt yüklenicilerin ÇGSS performanslarının takıp edilmesi ve değerlendirilmesi

Yönetim gözden geçirme çıktıları ile birlikte ÇGSS yönetim sisteminin iyileştirilmesi

  1. Sosyal Sorumluluk

Projeden etkilenen topluluklarla ve komşularla iyi ilişkilerin oluşturulması

Adil ve şeffaf işe alım süreçlerinin sağlanması

Eşit fırsatların ve çalışan refahının sağlandığından emin olunması, projeden etkilenen toplulukların ÇGSS farkındalıklarının artırılması

ERTEKMerkez
Okullar Yolu Sk, Küçük Kaymaklı 99010
YERLERİMİZBizi nerede bulabilirim?
https://er-tek.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
K.Kaymaklı /Nicosia:
Industrial Zone/Famagusta:
Bellapais Road/Kyrenia:
Hamitköy Nicosia:
BİZİ SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN
ERTEKMerkez
Okullar Yolu Sk, Küçük Kaymaklı 99010
YERLERİMİZBizi nerede bulabilirim?
https://er-tek.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
BİZİ SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN

Designed and Powered by Ata Bilişim

Designed and Powered by Ata Bilişim